Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upřesňují práva a povinnosti pro smluvní vztahy mezi Zprostředkovatelem a Poskytovatelem prostor a Zprostředkovatelem a Zákazníkem.

Zprostředkovatel je provozovatelem portálu, který propojuje Zákazníky se Zájemci (poskytovateli Prostor) a zprostředkovává tím uzavření smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem za účelem krátkodobého využití Prostor Zákazníkem.

1. Obecná ustanovení

1.1. „Zprostředkovatelem“ se rozumí společnost ILM management s.r.o. se sídlem Praha 1, Jungmannova 18/5, PSČ 110 00, IČ: 069 14 195, DIČ: CZ06914195, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, složce 291 220.

1.2. „Portálem“ se rozumí webové stránky Zprostředkovatele na adrese www.ilovemeeting.cz.

1.3. „Poskytovatelem“ se rozumí fyzická či právnická osoba, vlastnící pronajímaný prostor, nebo mající oprávnění s pronajímaným prostorem nakládat a dále jej pronajímat.

1.4. „Zákazníkem“ se rozumí fyzická či právnická osoba, která Zprostředkovateli zaslala poptávkový formulář.

1.5. „Poptávkou“ se rozumí Zákazníkem závazně potvrzený souhrn požadavků k plánované rezervaci zaslaný Zprostředkovateli e-mailem. Poptávka slouží jako podklad pro dodávku služeb.

1.6. „Prostorem“ se rozumí prostor určený k pronájmu, zejména za účelem pracovních jednání, konferencí, seminářů, firemních eventů a dalších aktivit schválených v daném místě Poskytovatelem.

2. Poptávka Prostoru

2.1. Poptávka Prostoru vzniká dvojím způsobem:

  1. Vyplněním formuláře na hlavní straně Portálu bez uvedení konkrétního Prostoru.
  2. Vyplněním formuláře na Portálu v detailu konkrétního Prostoru, kdy je odeslán požadavek na tento konkrétní Prostor.

2.2. Odeslání nezávazné Poptávky je Zákazníkovi potvrzeno po vyplnění formuláře na Portálu, a to zasláním automatického e-mailu obsahujícím rekapitulaci informací zanesených Zákazníkem do formuláře.

2.3. Potvrzení dostupnosti konkrétních Prostor je Zákazníkovi následně potvrzeno zasláním e-mailu ze strany Zprostředkovatele s žádostí o závazné potvrzení Poptávky.2.3. Závazným potvrzením Poptávky Zákazník vyjadřuje Zprostředkovateli souhlas s těmito VOP.

2.4. Zároveň závazným potvrzením Poptávky Zákazník vyjadřuje Zprostředkovateli souhlas s předáním Poptávky Zájemci, a to včetně údajů Zákazníka zanesených do formuláře určeného k vytvoření Poptávky.

3. Storno podmínky

3.1. Zprostředkování je pro Zákazníky bezplatné v případě, že na základě potvrzené Poptávky dojde ze strany Poskytovatele k poskytnutí Prostor Zákazníkovi.

3.2. V případě zrušení závazně potvrzené Poptávky ze strany Zákazníka, vzniká Zprostředkovateli nárok na provizi za zprostředkování příležitosti uzavřít smlouvu se Poskytovatelem, a to ve výši 10 % z celkového finančního objemu potvrzené Poptávky.

3.3. Provize dle čl. 3.2. těchto VOP nebude Zákazníkovi účtována, v případě vytvoření nové Poptávky nejpozději do 14 dnů ode dne zrušení potvrzené Poptávky za podmínky, kdy nová Poptávka bude mít stejný, nebo vyšší celkový finanční objem.

4. Ostatní ustanovení

4.1. Zprostředkovatel chrání osobní údaje Zákazníka a postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a také v souladu s dalšími souvisejícími právními předpisy.

4.2. Zákazník stvrzením těchto VOP souhlasí s tím, že je Zprostředkovatel oprávněn zasílat Zákazníkovi informační materiály týkající se nabízených služeb Zprostředkovatele nebo služeb souvisejících, jakož i o produktech třetích osob. Zákazník je oprávněn souhlas kdykoliv odvolat.

4.3. Případné škody vzniklé v důsledku užívání Prostor Zákazníkem, jdou k tíži Zákazníka.

4.4. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za finální dohodu mezi Zákazníkem a Poskytovatelem.

4.5. Zprostředkovatel bude osobní údaje Zákazníka zpracovávat po dobu, kdy je Poskytovatel registrován na Portálu a potom 3 roky po skončení registrace nebo do odvolání souhlasu Zákazníkem.

4.6. Veškeré písemnosti zasílané poštou se považují za doručené 5. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla.

4.7. Zprostředkovatel je oprávněn tyto VOP jednostranně změnit či doplňovat. Zprostředkovatel bude informovat své stávající či budoucí Zákazníky o provedené změně na Portálu. Poptávka se řídí VOP platnými v době jejího závazného potvrzení.

4.8. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, z jakého státu byl přístup k Portálu uskutečněn.